Projekty

Umowa o dofinansowanie projektu
w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wartość Projektu i wartość dofinansowania

 1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 256 573,77 zł (słownie:
  dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote
  77/100).
 2. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 256 573,77 zł
  (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt
  trzy złote 77/100).
 3. Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w
  kwocie nie przekraczającej 256 573,77 zł (słownie: dwieście
  pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 77/100), co
  stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych określonych w ust. 2.


Call Now ButtonKliknij by zadzwonić