Wykonywane przez nas roboty inżynieryjno – drogowe są to prace związane z organizacją terenu przy nowo budowanych lub modernizowanych obiektach, tj. budowa placów, dróg, parkingów jak również są to samodzielnie wykonywane w tym zakresie roboty. Wykonujemy kompleksową budowę, modernizację oraz remonty cząstkowe dróg różnej kategorii, w tym nawierzchnie z kostki betonowej dla dróg i chodników oraz podbudowy i nawierzchnie betonowe dla dróg, placów, parkingów, boiska sportowe, przejazdy kolejowe, mosty i przepusty, sieci wodno – kanalizacyjne oraz roboty ziemne łącznie ze stabilizacją terenu. Wykonujemy stabilizację dróg żwirowych cementem oraz dróg żużlowych emulsją asfaltową z powierzchniowym utrwaleniem grysem bazaltowym i emulsją asfaltową.

Zatrudniamy brygady robocze z wieloletnim doświadczeniem w robotach inżynieryjno-drogowych. Dysponujemy własnym nadzorem laboratoryjnym oraz doświadczoną kadrą inżynieryjno – techniczą sprawującą nadzór nad wykonawstwem.

Bardzo dobrze oceniano jakość i terminowość naszych prac co znalazło odzwierciedlenie w posiadanych przez nas referencjach

Przedsiębiorstwo nasze posiada:

  • możliwość wykonania dużego zakresu robót własnymi siłami
  • własną bazę sprzętu i transportu
  • dobrze wyposażone zaplecze techniczne budów
  • własną wytwórnię betonu i prefabrykatów betonowych
  • własną hurtownię materiałów budowlanych i drogowych
  • dobrze przygotowaną kadrę inżynieryjno - techniczną i pracowników bezpośredniego wykonawstwa
  • właściwą organizację prac biurowych i projektowych, certyfikat ISO 9001-2000, program wspomagający zarządzanie, program do projektowania

Firma DROGBUD zaprasza działających wykonawców do współpracy w ramach dostawy materiałów oraz wspólnego wykonawstwa robót!

Możemy razem w krótkim czasie:

  • przygotować ofertę
  • przygotować i podpisać umowę
  • przystąpić do realizacji robót